Рослинництво

Агрокліматичні умови Донецької області та наявність родючих ґрунтів дозволяють вирощувати практично всі сільськогосподарські культури, поширені у виробництві на території України.

В агропромисловому комплексі області у 2015-2016 роках, незважаючи на складну суспільно-економічну ситуацію внаслідок проведення АТО, вдалося стабілізувати виробництво основних сільськогосподарських культур та забезпечити ефективне використання сільськогосподарських угідь.

Так, виробництво зернових культур у 2016 році по всіх категоріях господарств склало 1,8 млн. тонн при урожайності 33,0 ц/га, що майже на 300 тис. тонн більше, ніж було отримано у 2015 році.

Виробництво соняшнику у 2016 році склало 616,3 тис. тонн або 116,5 % до рівня 2015 року. При цьому урожайність склала 18,6 ц/га, що на 1,9 ц/га більше показника 2015 року.

Обсяги виробництва овочів відкритого та закритого ґрунту у 2016 році склали 102,7% до рівня 2015 року. При урожайності 143,7 ц/га валовий збір овочів по всіх категоріях господарств склав 213,7 тис. тонн.

Валовий збір картоплі у 2016 році склав 409,1 тис. тонн або 102,9 % до рівня 2015 року, при цьому урожайність склала 114,5 ц/га.

Обсяги виробництва плодових та ягідних культур у 2016 році склали 88,3 тис. тонн при урожайності 136,1 ц/га.

У 2017 році в агропромисловому комплексі продовжується цілеспрямована робота щодо впровадження у виробництво елементів науково-обґрунтованої системи землеробства, зокрема шляхом поступового зменшення частки посівних площ соняшнику у структурі посівних площ сільськогосподарських культур.

Крім того, в останні роки в господарствах області відбулося розширення посівних площ зернобобових культур, зокрема гороху, нуту та технічних культур, які раніше не були поширені на території області (коріандр, гірчиця, озимий та ярий ріпак).

Так, під урожай 2017 року в сільськогосподарських підприємствах області озимий ріпак на зерно посіяно на площі 19,85 тис. га (станом на 01.12.2016), що складає 205,6% до рівня 2015 року.

Згідно Зведеного плану розвитку АПК Донецької області на 2017 рік (за попередніми розрахунками) передбачається отримати валовий збір основних сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств в обсязі:

 • зернових культур, всього – 1,55 млн. тонн;
 • олійних культур – 545,3 тис. тонн;
 • картоплі – 448,2 тис. тонн;
 • овочевих культур (включаючи овочі закритого ґрунту) – 250,6 тис. тонн.

Особливу увагу приділено формуванню структури посівних площ зернових культур на рівні 51% від загальної площі ріллі, без урахування площ, які тимчасово не обробляються вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО.

Під урожай 2018 року передбачається посіяти озимі культури на зерно та зелений корм на площі 341,7 тис. га, в тому числі озимі культури на зерно – 326,7 тис. га, що майже на рівні попереднього періоду.

Стан та перспективи агропромислового виробництва в сучасних економічних умовах, зокрема, на території Донецької області дозволяють визначити певні кроки розвитку галузей АПК, зокрема у землеробстві, в середній та довготривалій перспективі.

Серед них насамперед мають бути наступні кроки щодо:

 • забезпечення продовольчої безпеки регіону та держави в цілому;
 • впровадження у виробництво адаптованих до агрокліматичних умов Донецької області сортів (гібридів) сільськогосподарських культур;
 • відтворення родючості ґрунтів сільгосппризначення та збереження навколишнього природного середовища, з урахуванням реалізації заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р;
 • формування агроландшафтів, збереження та відтворення агроценозів;
 • підвищення економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та прибутковості сільськогосподарського виробництва на засадах ринкової економіки;
 • впровадження альтернативних моделей сільськогосподарського виробництва;
 • забезпечення населення якісною продукцією власного виробництва;
 • формування експортного потенціалу регіону;
 • формування позитивного іміджу регіону, як виробника та експортера високоякісної сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, зокрема органічної продукції.

З метою вирішення цих проблем, зокрема, реалізації основних положень Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р та відповідно до Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 587 в агропромисловому комплексі області передбачається здійснити першочергові покрокові дії щодо:

 • проведення широкої роз’яснювальної кампанії щодо переваг та особливостей впровадження стандартів виробництва органічної продукції, зокрема, рослинного походження;
 • доведення до широкого загалу підприємців та фізичних осіб алгоритму проходження сертифікації виробника органічної продукції починаючи від подання Заявки до сертифікаційного органу та завершуючи отриманням Сертифікаційного рішення;
 • надання консультацій щодо наявності відповідних послуг на ринку сертифікації органічної продукції (виробництва) та переліку сертифікаційних органів та допоміжних підприємств на території України та Європейського Союзу;
 • надання допомоги у розповсюдженні Переліку допоміжних речовин для органічного сільського господарства, зокрема «Органічне рослинництво» та інших інформаційних матеріалів.

В агропромисловому комплексі Донецької області продовжується виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р.

Так спеціалістами Донецької філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» у 2016 році проведено ґрунтово-агрохімічне обстеження та агрохімічна паспортизація земельних ділянок сільськогосподарського призначення на загальній площі 52,6 тис. га, з яких суцільне ґрунтове обстеження на площі 47,1 тис. га.

За результатами проведеної роботи було розроблено та видано 994 агрохімічних паспортів поля (земельної ділянки) та виготовлено агрохімічні картограми вмісту в ґрунтах гумусу, легкогідролізуємого азоту, рухомих сполук обмінного фосфору та калію на загальній площі 15,6 тис. га.

Науковцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України з залученням співробітників Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Донецької філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» були розроблені та доведені до відома спеціалістів АПК області науково-методичні рекомендації щодо шляхів підвищення родючості ґрунтів та здійснення протиерозійних заходів на землях сільськогосподарського призначення, які були розглянуті і рекомендовані до друку вченою радою Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України (протокол № 10 від 03 грудня 2016 року, УДК 631.4:551.3; 631.59).

Сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності рекомендовано запроваджувати у виробництво систему обробітку ґрунту, яка сприяє збереженню родючості ґрунтів і забезпечує екологічну рівновагу навколишнього природного середовища, а також сприяє підвищенню врожайності с.-г. культур та якості продукції.

Землевласникам та землекористувачам також надані рекомендації щодо підвищення і збереження родючості ґрунтів, попередження виникнення процесів засолення та осолонцювання, погіршення агрофізичних властивостей ґрунтів на меліорованих землях. Також здійснюється проведення оцінки змін показників родючості ґрунтів на меліорованих землях за даними спостережень на ґрунтових та ґрунтово – сольових стаціонарах.

Спільно з представниками Всеукраїнської екологічної ліги та проекту ПРООН/ГЕФ «Центр сприяння відновленню Сходу України на засадах збалансованого розвитку» 21 жовтня 2016 року у м. Краматорськ (Донецька торгово-промислова палата) було проведено засідання круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку органічного землеробства на Сході України».

Під час роботи круглого столу представниками Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації було запропоновано Концепцію формування регіональної політики розвитку органічного виробництва, зокрема, шляхом:

 • відтворення та збереження родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення та охорони водних екосистем;
 • збереження природного біорізноманіття регіону відповідно до Конвенції підписаної на Саміті Землі у Ріо-де-Жанейро у 1992 році;
 • збереження та відтворення агроценозів та ефективного використання наявного земельного потенціалу;
 • впровадження альтернативних моделей сільськогосподарського виробництва;
 • зменшення антропогенного впливу від сільськогосподарського виробництва на агроландшафти, особливо – на водні екосистеми, а в довготривалій перспективі – запобігання підтопленню сільських населених пунктів, поліпшенню водного режиму малих річок Донбасу та річок басейну Дніпра;
 • розширення застосування ґрунтозахисних технологій та проведення дозволених методів меліорації ґрунтів для підвищення їх родючості;
 • залучення науковців Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України до забезпечення супроводу впровадження у виробництво науково-обґрунтованої технології для органічного землеробства регіону.

Під час роботи круглого столу було звернуто увагу учасників на відсутність дієвих механізмів державного економічного стимулювання впровадження господарської діяльності з виробництва органічної продукції, а також виконання заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення.

На території Донецької області підрозділами Національної академії аграрних наук України продовжується робота щодо створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів сільськогосподарських культур, зокрема, озимої пшениці, ярого ячменю та еспарцету.

Науковцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України створено понад 40 сортів сільськогосподарських культур, 17 з яких перебувають в Державному реєстрі сортів рослин України (озима пшениця Донецька 48, Білосніжка, Попелюшка, Краплина, Богиня, Олексіївка; ярий ячмінь Донецький 12, Донецький 14, Донецький 15, Партнер, Східний, Степовик, Аверс, Щедрик, Сталий; еспарцет Аметист донецький, суданська трава Донецька 5).

Характерною ознакою сортів донецької селекції є висока зимостійкість та посухостійкість, здатність забезпечувати сталий врожай навіть на низькому агрофоні.

У 2012 році до Державного реєстру увійшли нові сорти ярого ячменю Східний та Степовик напівінтенсивного типу продуктивністю 53-55 ц/га, які невибагливі до родючості ґрунтів, відзначаються толерантністю до впливу посух та здатні сформувати урожай зерна на рівні 36-38 ц/га за несприятливих умов вирощування.

У 2015 році до Державного реєстру сортів рослин України внесено нові сорти ячменю ярого Аверс, Щедрик і Сталий, які в середньому перевищують за врожайністю стандарт на 8-12 ц/га.

На державному сортовипробуванні перебувають 3 сорти ячменю ярого Реприз, Резерв і Бравий та 4 нові сорти пшениці озимої Перемога, Надія, Ігриста і Юзівська, сорт еспарцету Резонанс.

02 березня 2017 року на базі ТОВ «Агрофірма «Гермес» (м. Краматорськ) Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації було організовано проведення обласного семінару-навчання з питань впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та особливостей проведення комплексу весняно – польових робіт в агрокліматичних умовах Донецької області під урожай 2017 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: