(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Деякі питання реформування державного управління

Деякі питання реформування державного управління

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до деяких актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що директорати утворюються у Секретаріаті Кабінету Міністрів України для виконання завдань, пов’язаних з координацією роботи із стратегічного планування, організацією підготовки пропозицій Прем’єр-міністрові України щодо пріоритетів державної політики, проектів планів пріоритетних дій Уряду та координації їх подальшої реалізації, проведенням аналізу повноважень і функцій органів виконавчої влади, оцінки ефективності їх діяльності, та інших завдань з експертно-аналітичного та іншого забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. Формування структури директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до вимог, визначених для міністерств пунктом 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам:

1) протягом двох тижнів з дня набрання чинності цією постановою подати Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку директоратів в усіх сферах, у яких відповідне міністерство забезпечує формування державної політики;

2) здійснити заходи щодо приведення структур міністерств у відповідність із цією постановою та забезпечити згідно з такими структурами заповнення посад державної служби шляхом переведення державних службовців або призначення за результатами конкурсу.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 3 та 4 пункту 4 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 81


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1034

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 4, ст. 204; 2017 р., № 71, ст. 2161):

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова “міністерств та інших” виключити, після слів “центральних органів виконавчої влади” доповнити словами “(крім міністерств)”;

в абзаці другому:

слова “основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань” замінити словами “окремих завдань з реалізації державної політики за певними напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади”;

слова “У складі департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції можуть утворюватися управління, юрисдикція якого поширюється на територію м. Києва, та відділи, юрисдикція яких поширюється на території районів у м. Києві” виключити;

в абзаці третьому слова “Керівники міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції можуть мати не більше восьми заступників” виключити;

в абзаці шостому слова і цифри “Начальники відділів державної виконавчої служби міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Перелік та штатна чисельність структурних підрозділів, які можуть утворюватися у складі апарату центрального органу виконавчої влади, встановлюється керівником відповідного органу з урахуванням граничної чисельності працівників апарату, складності та обсягу покладених на орган завдань.”;

2) пункт 1-1 викласти в такій редакції:

“1-1. У складі апарату міністерств утворюються (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

директорат – самостійний структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства, координацією та моніторингом її реалізації, проведення аналізу та оцінки впливу її реалізації на заінтересовані сторони, а також інших завдань, крім тих, що пов’язані з виконанням функцій з надання адміністративних послуг, управління об’єктами державної власності або здійснення державного нагляду (контролю). До складу директорату входять експертні групи та у разі потреби – головні управління. Директорат очолює генеральний директор, посада якого належить до посад фахівців з питань реформ, або директор. Генеральний директор (директор) директорату, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати одного заступника. У разі коли штатна чисельність директорату становить понад 32 одиниці, генеральний директор (директор) директорату може мати не більше двох заступників. Генеральний директор (директор) директорату не може мати заступників, які не очолюють експертні групи (головні управління);

директорат стратегічного планування та європейської інтеграції – самостійний структурний підрозділ, що може утворюватися для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності та плануванням бюджету міністерства, європейською інтеграцією, координацією виконання міністерством міжнародних зобов’язань, а також координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства;

експертна група – структурний підрозділ, що входить до складу директорату та утворюється для виконання завдань за визначеними напрямами (функціями) діяльності директорату. Експертну групу очолює керівник. До складу експертних груп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана з документальним забезпеченням та діловодством. До складу експертних груп Міністерства закордонних справ також можуть входити посади послів з особливих доручень, радників, перших, других, третіх секретарів та аташе. До складу експертних груп Міністерства оборони можуть також входити військовослужбовці;

головне управління у складі директорату – структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності директорату. Головне управління очолює начальник. Начальник головного управління може мати одного заступника. До складу головного управління входять провідні, головні спеціалісти. У складі головного управління можуть утворюватися відділи із штатною чисельністю не менш як чотири одиниці.

У міністерствах також утворюється секретаріат – сукупність самостійних структурних підрозділів і посад, що здійснюють організаційне, правове, фінансово-економічне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерства, зокрема щодо: забезпечення функціонування документообігу, здійснення контролю за дотриманням строків виконання завдань і заходів, відповідальним за виконання яких є міністерство; управління персоналом, ведення бухгалтерського обліку і звітності; протокольного забезпечення міжнародного співробітництва; реалізації законодавства щодо доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян; забезпечення ІТ-підтримки та захисту інформації; забезпечення здійснення державних закупівель; забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю; матеріально-технічного та господарського забезпечення; взаємодії з органами державної влади; дотримання вимог щодо охорони праці та цивільного захисту.

У міністерствах можуть утворюватися департаменти, управління, відділи та сектори відповідно до вимог, установлених пунктом 1 цієї постанови для департаментів, управлінь, відділів та секторів центральних органів виконавчої влади.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату, департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, головного спеціаліста, у складі директорату, департаменту вводяться посади державних експертів, головних спеціалістів, що не входять до експертних груп, відділів.

Департаменти у складі апарату Міністерства юстиції, крім завдань, визначених пунктом 1 цієї постанови для департаменту, можуть виконувати також інші завдання, у тому числі проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

У складі департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції можуть утворюватися управління, юрисдикція якого поширюється на територію м. Києва, та відділи, юрисдикція яких поширюється на території районів у м. Києві.

У разі неможливості заповнення посади у директораті апарату Міністерства закордонних справ у порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби проводиться конкурс на зайняття такої посади у порядку, встановленому Законом України “Про державну службу”.

Формування структури Міністерства оборони визначається Міністром оборони з урахуванням дії особливого періоду та визначених законами спеціальних вимог.

У Міноборони як центральному органі виконавчої влади та органі військового управління можуть створюватися окремі структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи) для виконання завдань військово-політичного і адміністративного керівництва Збройними Силами, управління в умовах особливого періоду Державною спеціальною службою транспорту та розвідувальним органом, що підпорядковані Міноборони.

Перелік структурних підрозділів, які можуть утворюватися у складі апарату міністерства, встановлюється міністром з урахуванням граничної чисельності працівників апарату, складності та обсягу покладених на орган завдань.”;

3) в абзаці першому пункту 1-2 слова “ключових національних реформ” замінити словами “реформ, спрямованих на досягнення цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України”;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3-1 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органів, повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць, можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відповідно управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі управлінь і самостійних відділів з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, штатна чисельність яких може становити не менш як три одиниці.

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи із штатною чисельністю не менш як три одиниці, за винятком відділів ведення Державного реєстру виборців у складі апарату районних державних адміністрацій та архівних відділів районних державних адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш як дві одиниці, та сектори із штатною чисельністю не менш як дві одиниці.

У складі територіальних органів Міністерства юстиції або їх структурних підрозділів (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватися на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу, управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватися заступником керівника територіального органу.

Керівники міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції можуть мати не більше восьми заступників.

У складі міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції можуть утворюватися відділи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст (міст обласного значення), із штатною чисельністю не менш як три одиниці.

Начальники відділів державної виконавчої служби міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць.

У складі територіальних органів Державного бюро розслідувань (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватися на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу, самостійні структурні підрозділи з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватися заступником керівника територіального органу.”.

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2019 р., № 14, ст. 509, № 80, ст. 2736):

1) в абзаці сорок другому підрозділу “Державна служба та управління людськими ресурсами” розділу IV Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої зазначеним розпорядженням, слова “у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, визначених міністерствах” замінити словами “в Офісі Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах”;

2) у пункті 20 плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженого зазначеним розпорядженням:

графу “Відповідальні за виконання” викласти в такій редакції:

“міністерства,
Секретаріат Кабінету Міністрів України,
Офіс Президента України (за згодою),
НАДС”;

у графі “Строк виконання” цифри і слова “IV квартал 2019 р.” замінити цифрами і словом “2020 р.”.

3. У Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233; 2017 р., № 70, ст. 2128):

1) у розділі “Проблема, яка потребує розв’язання”:

в абзаці другому слова і цифри “ключових національних реформ, спрямованих на досягнення цілей, визначених середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року” замінити словами “реформ, спрямованих на досягнення цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України”;

в абзаці третьому слова “національних реформ у пріоритетних галузях” замінити словами “реформ у відповідних сферах”;

в абзаці четвертому слова “ключових національних реформ” замінити словами “реформ у відповідних сферах”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“До кінця 2020 року передбачено запровадити та заповнити до 2000 посад фахівців з питань реформ. Водночас під час реалізації Концепції пріоритет повинен надаватися якісному, а не кількісному показнику залучених фахівців з питань реформ. У зв’язку з цим кількість посад фахівців з питань реформ може бути скоригована Кабінетом Міністрів України у бік зменшення.”;

2) у розділі “Узгодженість із стратегічними документами”:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;

Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2019 р., № 14, ст. 509).”;

3) у розділі “Мета і строки реалізації Концепції”:

в абзаці першому слова “національних реформ” замінити словами “реформ, спрямованих на досягнення цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Для досягнення поставленої мети у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Офісі Президента України, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади (далі – державні органи) запроваджуються посади фахівців з питань реформ.”;

в абзаці третьому цифри “2020” замінити цифрами “2021”;

4) у розділі “Шляхи реалізації Концепції”:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Посади фахівців з питань реформ – посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В”, військові та дипломатичні посади з посадовими обов’язками, що передбачають, зокрема, підготовку та проведення реформ у відповідних сферах (визначення проблем, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації, здійснення інших аналітичних функцій), а також виконання основних завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності державного органу, забезпеченням формування та/або реалізації державної політики у відповідних сферах, на які поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців.”;

абзац п’ятий після слів “Секретаріату Кабінету Міністрів України” доповнити словами “та Офісі Президента”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Посади фахівців з питань реформ повинні визначатися в державних органах відповідно до основних завдань таких органів. При цьому в разі, коли запровадження посад фахівців з питань реформ потребуватиме реорганізації державного органу, така реорганізація не може мати на меті свавільне звільнення державних службовців у зв’язку із зміною назв структурних підрозділів та/або найменувань посад.”;

5) у розділі “Очікувані результати” слова “ключових національних реформ” замінити словами “реформ у відповідних сферах”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120, 2018 р., № 29, ст. 1020; 2019 р., № 22, ст. 766, № 78, ст. 2697, № 80, ст. 2736):

1) у пункті 2 цифри і слово “2019 році” замінити цифрами і словом “2019 – 2020 роках”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Міністерствам, Національному агентству з питань державної служби подавати щомісяця до 5 числа Кабінетові Міністрів України інформацію про стан реформування відповідних органів, зокрема кількість державних службовців, що призначені на вакантні посади державної служби у директоратах, генеральних департаментах, встановлені для них ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності на період випробування і стан використання бюджетних коштів.”;

3) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженому цією постановою:

у пункті 4:

в абзаці третьому слова “Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника,” виключити;

абзац четвертий виключити;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти спрямовуються на:

виплату Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його першому заступнику та заступникам, Керівнику Апарату Офісу Президента України, державним секретарям міністерств, Голові НАДС, його першому заступнику та заступникам, фахівцям з питань реформ, посади яких введені у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах Офісу Президента України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, заступникам генеральних директорів, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, державним експертам) з урахуванням положень абзаців другого – двадцять першого пункту 9 цього Порядку надбавки за виконання особливо важливої роботи, грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки;

виплату заробітної плати іншим державним службовцям у разі, коли виплати особам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, були здійснені за рахунок кошторису установи до отримання коштів, переданих за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до цього Порядку (такі виплати не можуть перевищувати розміру витрат, здійснених до передачі додаткових коштів);

здійснення інших заходів, пов’язаних з реалізацією Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального та/або поточного ремонту або реконструкції приміщень, придбання техніки, меблів, систем кондиціювання, інвентарю, іншого обладнання та устаткування, у тому числі для дообладнання приміщень для проведення презентаційних, комунікаційних, інформаційних та тренінгових заходів, придбання ліцензійного програмного забезпечення, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, зберігання матеріальних активів, придбання експертно-аналітичних послуг, послуг з проведення соціологічних опитувань у рамках здійснення комплексної реформи державного управління.

Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування (зокрема персональний комп’ютер або ноутбук, стіл письмовий, крісло офісне (стілець), подовжувач, багатофункціональний пристрій, інформаційна панель, зовнішній диск, фліпчарт, принтер, планшет, клавіатура для планшета, ліцензійне програмне забезпечення, картриджі), придбані у 2017 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою “Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління”, передаються в установленому порядку органам державної влади, залученим до реалізації комплексної реформи державного управління, для облаштування робочих місць фахівців з питань реформ у межах ліміту, визначеного абзацами другим – двадцять першим пункту 9 цього Порядку (з урахуванням раніше придбаної або переданої техніки для зазначених потреб), на підставі обґрунтованих звернень таких органів та за пропозиціями Координаційної ради з питань реформування державного управління. Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, які не були передані, залишаються в розпорядженні Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, придбані для фахівців з питань реформ, можуть використовуватися іншими працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, органу державної влади.”;

5) у пункті 9:

в абзаці першому цифри “2019” замінити цифрами “2020”, а слова “керівників експертних підгруп” виключити;

абзаци третій – тринадцятий викласти в такій редакції:

“Мінекономіки – 149 посад;

Мінекоенерго – 150 посад;

Мінінфраструктури – 105 посад;

МКМС – 108 посад;

МОЗ – 133 посади;

МОН – 120 посад;

Мінрегіону – 129 посад;

Мінсоцполітики – 144 посади;

Мінфіну – 113 посад;

Мінцифри – 150 посад;

Мін’юсту – 115 посад;”;

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новими абзацами такого змісту:

“МВС – 150 посад;

Мінветеранів – 90 посад;

МЗС – 21 посада;

Міноборони – 100 посад;”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – двадцять першим;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Державного агентства з питань електронного урядування – 20 посад (до 31 грудня 2019 р.);”;

в абзаці двадцятому цифри “37” замінити цифрами “67”.

5. У Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 9, ст. 337; 2019 р., № 14, ст. 509):

1) абзац шостий розділу I виключити;

2) у розділі II:

в абзаці десятому слова “ключові національні реформи” замінити словами “реформи у відповідних сферах”;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України”;

3) у розділі IV:

абзац тридцять перший підрозділу “Секретаріат міністерства” викласти в такій редакції:

“Виконання функцій секретаріату міністерства може за рішенням Кабінету Міністрів України покладатися на інші державні органи.”;

в абзаці другому підрозділу “Оновлення кадрового складу” слова “ключових національних реформ” замінити словами “реформ у відповідних сферах”;

4) в абзаці четвертому розділу VI слова “ключових національних” виключити.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1034

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 “Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2161).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 917 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 99, ст. 3037).

3. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 434 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1643).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 946 “Про завершення реформування структури апарату деяких міністерств” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 91, ст. 3018).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 564 “Про внесення змін до типових положень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1884).

6. Пункт 40 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 78, ст. 2697).

7. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 “Питання Міністерства цифрової трансформації” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736).

Facebook
Pocket
Email
Print

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: