(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Оголошується добір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

УМОВИ проведення добору на зайняття посади державної служби:

Загальні умови

Посадові обов’язки

Своєчасно і в повному обсязі веде облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, інших нефінансових активів, розрахунків за товари, роботи, послуги,  власного капіталу за прийнятою у департаменті формою бухгалтерського обліку.

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

Здійснює нарахування зносу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних  активів  відповідно до чинного законодавства.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших  статей балансу.

Приймає участь в оформленні матеріалів, щодо нестачі, крадіжки  майна,  псування  активів  департаменту.

Забезпечує підготовку оброблених первинних документів та  облікових регістрів, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

Проводить аналіз бухгалтерського обліку щодо  причин зростання  дебіторської та кредиторської заборгованості, оформлює матеріали щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5800 грн, надбавка за ранг державного службовця, додаткові стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами); надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; премія встановлюється індивідуально в залежності від результатів роботи за місяць або за квартал.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Протягом воєнного стану, але не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану*.

Перелік документів та строк її подання

Особа, яка бажає обіймати вакантну посаду, подає до департаменту***:

 1) резюме встановленого зразка;

2) заповнену особову картку державного службовця;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує наявність громадянства України;

4) документи, що підтверджують наявність відповідної освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідної посади.

***Документи подаються на електронну адресу  04@agro.dn.gov.ua до 16.00 год. 17 червня 2022 року, телефон для довідок 050-522-87-38

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра відповідного напряму підготовки (економічного спрямування)

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

Комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

Розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2.

Відповідальність

Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

3.

Цифрова грамотність

Вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

Вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

Здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

Здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

Вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

Здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

       Бюджетного кодексу України

       Податкового кодексу України

       Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

       Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

      Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету,

       Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон.

*Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої цієї статті, оголошується конкурс ( абзац другий частини сьомої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

**Особи, призначені у період дії воєнного стану на посади державної служби, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше. У разі неподання відповідних документів державний службовець звільняється із займаної посади протягом трьох робочих днів після завершення цього строку (абзац перший частини сьомої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Facebook
Pocket
Email
Print