(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

тризуб

Постанова КМУ від 22 травня 2019 р. № 565

Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статті 13-1 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 565

ПОРЯДОК
надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка фермерських господарств” (далі – бюджетні кошти), які спрямовуються на додаткову фінансову підтримку фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – доплата).

2. Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – внесок) відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

3. Доплата надається у таких розмірах:

0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;

0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;

0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;

0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;

0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;

0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;

0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;

0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;

0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

4. Доплата надається членам/голові сімейного фермерського господарства виключно за умови, що вони сплачують внесок у сумі не менш як:

0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;

0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;

0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;

0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік;

0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;

0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;

0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;

0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;

0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку.

5. Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу ДФС за місцем свого обліку як платника внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку) за формою згідно з додатками 1 і 2.

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Строки, визначені у пунктах 3 і 4 цього Порядку, починаються з дати внесення до реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр страхувальників) відповідно до пункту 7 цього Порядку відмітки про право членів/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати згідно з цим пунктом.

6. Територіальний орган ДФС розглядає заяви протягом трьох робочих днів і у разі відмови у їх задоволенні повідомляє про це голові сімейного фермерського господарства.

Територіальний орган ДФС має право відмовити у задоволенні заяви, якщо:

сімейне фермерське господарство не зареєстроване платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України;

члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати внеску;

члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники внеску в реєстрі страхувальників.

7. За результатами розгляду заяв територіальний орган ДФС робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати.

8. ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня внесення до реєстру страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати надсилає Казначейству перелік членів/голів сімейних фермерських господарств – платників внеску, які мають право на отримання доплати (далі – перелік платників).

Перелік платників повинен містити найменування або прізвище, ім’я, по батькові членів/голів сімейних фермерських господарств, податковий номер/серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) членів/голів сімейних фермерських господарств, код та найменування територіального органу ДФС, в якому перебувають на обліку члени/голови сімейних фермерських господарств.

9. Казначейство на підставі отриманого від ДФС переліку платників автоматично відкриває кожному платнику транзитні рахунки для перерахування доплати (далі – транзитні рахунки) та повідомляє ДФС про відкриття рахунків.

10. Члени/голова сімейного фермерського господарства, що подали заяви, щокварталу у строки, встановлені Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, сплачують внесок в обсязі, визначеному у пункті 4 цього Порядку.

11. ДФС щокварталу до 25 числа наступного місяця:

формує реєстр платників внеску, які мають право на отримання доплати (далі – реєстр платників), за формою згідно з додатком 4 із зазначенням суми бюджетних коштів, необхідних для перерахування доплати на відкриті рахунки у Казначействі за звітний квартал;

повідомляє Мінагрополітики про загальну суму доплати за звітний квартал.

12. Мінагрополітики:

відкриває у Казначействі небюджетний рахунок за балансовим рахунком розділу рахунків 37 “Рахунки інших клієнтів та банків” (далі – небюджетний рахунок);

на підставі повідомлення ДФС у межах відкритих асигнувань за програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” спрямовує бюджетні кошти на небюджетний рахунок та повідомляє ДФС про перерахування бюджетних коштів.

13. На підставі повідомлення Мінагрополітики ДФС вносить до реєстру платників дані щодо платіжних реквізитів, необхідних для перерахування бюджетних коштів з небюджетного рахунка на транзитні рахунки, та подальшого перерахування бюджетних коштів з таких рахунків на рахунки, відкриті для зарахування внеску, із зазначенням суми доплати кожному платнику.

У разі недостатності бюджетних коштів на небюджетному рахунку для надання доплати за звітний квартал у повному обсязі ДФС розподіляє бюджетні кошти між застрахованими особами пропорційно сумі, яка перебуває на небюджетному рахунку, а залишок доплати виплачується у наступному кварталі.

ДФС надсилає реєстр платників Казначейству з дотриманням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

14. Казначейство відповідно до реєстру платників в автоматичному режимі перераховує бюджетні кошти:

з небюджетного рахунка на транзитні рахунки;

з транзитних рахунків на рахунки, відкриті для зарахування внеску.

Казначейство не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем перерахування бюджетних коштів на рахунки, відкриті для зарахування внеску, повідомляє Мінагрополітики та ДФС про здійснені операції.

15. Структура та формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії Мінагрополітики, ДФС та Казначейства, визначаються відповідними протоколами.

Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги”.

16. Доплата за підсумками IV кварталу надається за рахунок бюджетних коштів наступного періоду.

17. За підсумками календарного року члени/голова сімейного фермерського господарства сплачують внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від провадження їх діяльності, у строки, передбачені Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зменшений на суму доплати, виплаченої за рахунок бюджетних коштів.

18. У разі надання доплати у попередньому році не у повному обсязі ДФС за підсумками календарного року до 1 березня наступного за звітним роком:

формує реєстр платників із зазначенням суми бюджетних коштів, необхідних для перерахування доплати, яку недоотримали члени/голова сімейного фермерського господарства за підсумками попереднього бюджетного періоду, на відкриті рахунки у Казначействі;

повідомляє Мінагрополітики про загальну суму доплати, яку недоотримали члени/голова сімейного фермерського господарства за підсумками попереднього бюджетного періоду.

19. На підставі одержаного від ДФС повідомлення Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів у межах відкритих асигнувань наступного за звітним бюджетного року за програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” спрямовує бюджетні кошти на небюджетний рахунок та повідомляє ДФС про перерахування бюджетних коштів.

20. На підставі повідомлення Мінагрополітики ДФС протягом п’яти робочих днів вносить до реєстру платників дані, визначені пунктом 13 цього Порядку, за підсумками звітного року та надсилає його до Казначейства.

21. Казначейство відповідно до реєстру платників перераховує бюджетні кошти у порядку, визначеному у пункті 14 цього Порядку.

22. ДФС надає щороку до 1 травня Мінфіну та Мінагрополітики інформацію про загальну суму доплати, наданої членам/голові сімейного фермерського господарства за підсумками звітного року, за формою згідно з додатком 3.

23. У разі коли за підсумками звітного року доплата не надана у повному обсязі, територіальний орган ДФС відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” протягом п’яти робочих днів інформує членів/голову сімейного фермерського господарства про суму страхових внесків, що не сплачені за рахунок бюджетних коштів.

24. Члени/голова сімейного фермерського господарства на підставі повідомлення територіального органу ДФС мають право сплатити частину внеску, що за підсумками звітного року не сплачена за рахунок бюджетних коштів.

25. Члени/голова сімейного фермерського господарства втрачають право на доплату в разі:

несплати внеску в розмірах, визначених пунктом 4 цього Порядку, за підсумками кварталу;

несплати внеску в розмірах, визначених пунктом 4 цього Порядку, за підсумками року;

виходу із складу сімейного фермерського господарства (право на доплату зберігається за членами/головою сімейного фермерського господарства, які залишилися у його складі);

переходу з четвертої групи платників єдиного податку до іншої групи платників єдиного податку, відмови від спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, анулювання реєстрації платником єдиного податку, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності сімейного фермерського господарства;

віднесення до категорії осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку.

У разі втрати членами/головою сімейного фермерського господарства права на доплату ДФС вносить до реєстру страхувальників відповідні відмітки.

ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня внесення до реєстру страхувальників відмітки про втрату платником внеску права на доплату надсилає Казначейству перелік платників для закриття відповідного транзитного рахунка.

26. Реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

27. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на одержання додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
на одержання додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну суму доплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наданої сімейним фермерським господарствам за підсумками звітного ___ року

Додаток 4
до Порядку

РЕЄСТР
платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які мають право на отримання доплати внеску

 

Facebook
Pocket
Email
Print