Аби професійно скласти такий звіт, слід врахувати всі цьогорічні новації як з бухгалтерського обліку, так і фінансової звітності.

Форми і склад статей фінансової звітності нині визначає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(с)БОДС) 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі — НП(с)БОДС 101).

Порядок розкриття бюджетними установами інформації за статтями фінансової звітності встановлює Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (далі — Порядок). Затверджено Порядок наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Наказ № 307).

А План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків).

Розглянемо, як з урахуванням означених нормативів скласти Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс), наведений у додатку 2 до НП(с)БОДС 101 (далі — Звіт про фінансові результати).


Структура Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати має чотири розділи:

 • І. Фінансовий результат діяльності;
 • ІІ. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;
 • ІІІ. Виконання бюджету (кошторису);
 • ІV. Елементи витрат за обмінними операціями.

Складаючи звітність за перший квартал поточного року, графу 4 «За аналогічний період попереднього року» першого, другого і третього розділів Звіту про фінансові результати установи не заповнюють. Це положення є винятком із правил. Як зазначено у пункті 6 розділу ІІІ НП(с)БОДС 101, його зробили для звітного періоду, до якого це положення застосовують вперше.

Повноцінно заповнити графу 4 бухгалтери зможуть лише у звіті за перший квартал 2018 року.

Розглянемо як заповнити кожен розділ Звіту про фінансові результати .

Розділ І «Фінансовий результат діяльності»

У розділі першому установи наводять інформацію про:

 • доходи, отримані за обмінними та необмінними операціями;
 • витрати, проведені у звітному періоді для отримання доходів за такими операціями;
 • фінансовий результат діяльності установи у вигляді профіциту/дефіциту, що склався за звітний період.

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію відображають у відповідних статтях (рядках).


Доходи

Наразі бюджетні установи інформацію про доходи формують у бухобліку за НП(с)БОДС 124 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — НП(с)БОДС 124).

НП(с)БОДС 124 поділяє доходи на дві групи — від обмінних та необмінних операцій. У складі цих груп доходи групують за видами. Тому у Звіті про фінансові результати інформацію про доходи наводять саме за видами. У звіті види доходів іменують статтями.

Спочатку розглянемо порядок формування інформації про доходи від обмінних операцій.

У статті «Бюджетні асигнування» (рядок 2010) відображають доходи, отримані установою на виконання своїх повноважень, визначених установчими документами та/або законами України. У цій статті наводять суму бюджетних асигнувань, що установи обліковують на субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування». Зокрема, асигнування, отримані для виконання:

 • програм за загальним фондом;
 • програм за спеціальним фондом. Джерелом покриття видатків за цими програмами є інші надходження спеціального фонду.

Із суми зазначених асигнувань віднімають асигнування капітального характеру. Адже ці асигнування через субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» були спрямовані на формування внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів. Тому асигнування капітального характеру відображають у складі цільового фінансування (рядок 1450 Пасиву Балансу ф. № 1-дс).

Тож у статті «Бюджетні асигнування» (рядок 2010) наводять суму бюджетних асигнувань, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».

У статті «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» (рядок 2020) відображають доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надають (виконують) установи відповідно до Положення про свою діяльність.

Тут наводять суму доходів, які обліковують на субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)». Зокрема, суму, яку установи списують в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду». А саме доходи, які надійшли на відкриті в органі Державної казначейської служби України (далі — орган Казначейства) рахунки за кодами класифікації доходів бюджету (далі — ККД):

 • 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»;
 • 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

Утім, не всі доходи, зараховані на означені рахунки, потраплять до статті «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» (рядок 2020). Тут установи не наводять (п. 2.1 розд. ІІ НП(с)БОДС 124) суми:

 • податку на додану вартість(ПДВ) в обсязі нарахованих податкових зобов’язань, які отримані, але підлягають перерахуванню на електронний рахунок з обліку ПДВ;
 • акцизного податкута інших податкових надходжень, що підлягають перерахуванню до бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • попередньої оплати(авансу) в  рахунок оплати товарів, робіт, послуг;
 • завдатку під заставуабо в погашення бюджетної позики (кредиту) у випадках, передбачених законодавством;
 • надходжень, що належать іншим особам, зокрема помилково зарахованих сум.

Детальніше про те, за якими субрахунками обліковують доходи за відповідним ККД у Рекомендаціях зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (далі — Рекомендації), доведених до бюджетних установ листом Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851.

У статті «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» (рядок 2020) також наводять суму відшкодування збитків за нестачі, установлені при інвентаризації та віднесені на рахунок винних осіб. Це випливає із рядків 1.33, 2.20, 3.19 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2016 № 1219 (далі — Типова кореспонденція). Річ у тім, що відшкодування збитків у сумі витрат на відновлення (придбання) активу у разі його нестачі відображають на субрахунку 7111.

У статті «Доходи від продажу активів»(рядок 2030) відображають доходи від реалізації майна (крім операцій з реалізації нерухомого майна).

Тут наводять суми, які установа списує в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7211 «Доходи від реалізації активів» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду». А саме доходи, які надійдуть на рахунок, відкритий в органі Казначейства за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Утім, не всі доходи, зараховані на цей рахунок, потраплять до статті«Доходи від продажу активів» (рядок 2030). Тут, як і в статті «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» (рядок 2020), не наводять суми, які установою не визнано доходами від обмінних операцій згідно з пунктом 2.1 розділу ІІ НП(с)БОДС 124.

У статті «Фінансові доходи» (рядок 2040) відображають доходи від :

 • відсотків, у т. ч. тих, що установи одержують від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;
 • роялті;
 • дивідендів;
 • операцій з кредитування і надання гарантій.

У цій статті наводять суми, які установи списують в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду». А саме доходи, які надійдуть на рахунок, відкритий в органі Казначейства за ККД 25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право».

Звісно, не потраплять до цієї статтісуми, які установою не визнані доходами від обмінних операцій згідно з пунктом 2.1 розділу ІІ НП(с)БОДС 124.

У статті «Інші доходи від обмінних операцій»(рядок 2050) відображають інші доходи за обмінними операціями, які не відображені у статтях за рядками 2010-2040 Звіту про фінансові результати.

У цій статті наводять суми, які установи списують в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду». А саме, доходи:

а) які надійшли на рахунки установи, відкриті в органі Казначейства за ККД:

 • 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»;
 • 25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки»;

б) від операцій з дооцінки, відновлення корисності активів. Ці доходи потрапляють до статті «Інші доходи від обмінних операцій» (рядок 2050) попри те, що суми дооцінки, відновлення корисності активів відображають за тими ККД, за рахунок яких придбавали актив, що дооцінюється або корисність якого відновлюється (див. Рекомендації);

в) від курсової різниці у разі збільшення курсу валюти. Попри те, що суми цих доходів відображають за тим ККД, за яким надійшли доходи в іноземній валюті (див. Рекомендації).

У статті «Усього доходів від обмінних операцій»(рядок 2080) підсумовують доходи від обмінних операцій, отримані установою за звітний період та наведені у рядках 2010-2050 розділу І.

Далі розглянемо, як у Звіті про фінансові результати відображають інформацію про доходи, отримані від необмінних операцій.

У статтях за рядками 2090-2120 бюджетні установи ставлять прочерк.

У статті «Інші доходи від необмінних операцій»(рядок 2130) відображають доходи від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг).

Тобто тут установи наводять інформацію про доходи:

а) отримані у натуральній формі за ККД 25020100 та ККД 25020200;

б) від списання:

 • сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув;
 • сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Так чинять попри те, що ці доходи відображають за відповідними ККД, коштом яких була здійснена операція щодо суми списуваної заборгованості (Рекомендації).

У статті «Усього доходів від необмінних операцій»(рядок 2170) підсумовують доходи від необмінних операцій, які наведені за відповідними статтями у рядках 2090-2130 цього розділу.

У статті «Усього доходів»(рядок 2200) підсумовують показники статей «Усього доходів від обмінних операцій» (рядок 2080) та «Усього доходів від необмінних операцій» (рядок 2170).


Витрати

У бухобліку інформацію про витрати бюджетні установи формують за НП(с)БОДС 135 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568 (далі — НП(с)БОДС 135).

НП(с)БОДС 135 поділяє на дві групи витрати, проведені за обмінними та необмінними операціями. У складі цих груп витрати групують за елементами.

У Звіті про фінансові результати статті відображають інформацію про витрати за згрупованими елементами. Зокрема, ці елементи витрат згруповані за напрямами діяльності установи, за якими відповідні витрати установа проводила, щоб отримати доходи від обмінних та необмінних операцій.

Розглянемо, як формують інформацію про витрати за обмінними операціями.

У статті «Витрати на виконання бюджетних програм»(рядок 2210) відображають витрати, пов’язані із виконанням бюджетною установою своїх повноважень, визначених установчими документами та/або законами України. Зокрема, це витрати за рахунок асигнувань, що надійшли на виконання програм загального та спеціального фонду (у вигляді інших надходжень спеціального фонду).

У цій статті наводять суми витрат, які установи обліковують на субрахунках:

а) 8011 «Витрати на оплату праці» за кодами економічної класифікації видатків бюджету (далі — КЕКВ):

 • 2110 «Оплата праці»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — видатки на оплату праці працівників вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів охорони здоров’я;

б) 8012 «Відрахування на соціальні заходи» за КЕКВ:

 • 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — нарахування на фонд оплати праці працівників вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів охорони здоров’я;

в) 8013 «Матеріальні витрати» за КЕКВ:

 • 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;
 • 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;
 • 2230 «Продукти харчування»;
 • 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;
 • 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»;
 • 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».Винятком є видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці і соціальне забезпечення працівників вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів охорони здоров’я. Адже їх обліковують на субрахунках 8011 «Витрати на оплату праці»та 8012 «Відрахування на соціальні заходи»;

г) 8014 «Амортизація» (КЕКВ не визначений).

Тож у статті «Витрати на виконання бюджетних програм» (рядок 2210) установи наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунків:

 • 8011 «Витрати на оплату праці»;
 • 8012 «Відрахування на соціальні заходи»;
 • 8013 «Матеріальні витрати»;
 • 8014 «Амортизація».

У цій статті також наводять суми нестач і втрат від псування запасів, віднесених на рахунок установи, у тому числі в межах установлених норм. Це випливає із рядка 3.18 Типової кореспонденції, адже ці суми також відображають на субрахунку 8013.

Утім, не всі суми, які обліковують на субрахунку 8013, потраплять до статті «Витрати на виконання бюджетних програм» (рядок 2210). Із суми цих витрат віднімають суми поточних витрат, що відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» формують первісну вартість об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, використаних за КЕКВ:

 • 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»(в частині придбання інших необоротних матеріальних активів);
 • 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»(в частині придбання інших необоротних матеріальних активів);
 • 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»(в частині придбання інших необоротних матеріальних активів).

Адже асигнування, виділені за цими КЕКВ, вилучають з доходу звітного періоду і спрямовують за Д-т субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування» та К-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів». Так бюджетні установи формують внесений капітал у частині введених в експлуатацію необоротних активів. Тому суму цих доходів установи відображають у складі незавершених капітальних інвестицій (рядок 1030 Активу Балансу ф. № 1-дс).

У статті «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» (рядок 2220) відображають витрати, пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг, виконанням робіт.

У цій статті наводять суми витрат, які установи згідно з Рекомедаціями обліковують на субрахунках:

а) 8111 «Витрати на оплату праці» за КЕКВ:

 • 2110 «Оплата праці»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — видатки на оплату праці працівників вищих навчальних ззакладів, наукових установ та закладів охорони здоров’я;

б) 8112 «Відрахування на соціальні заходи» за КЕКВ:

 • 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — нарахування на фонд оплати праці працівників вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів охорони здоров’я;

в) 8113 «Матеріальні витрати» за КЕКВ:

 • 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;
 • 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;
 • 2230 «Продукти харчування»;
 • 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;
 • 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»;
 • 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм». Винятком є видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці і соціальне забезпечення працівників вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів охорони здоров’я. Адже їх обліковують на субрахунках 8111 «Витрати на оплату праці»та 8112 «Відрахування на соціальні заходи»;

г) 8114 «Амортизація» (КЕКВ не визначений);

д) 8115 «Інші витрати» (КЕКВ не визначений).

Тож у статті «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» (рядок 2220) установи наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-ту субрахунків:

 • 8111 «Витрати на оплату праці»;
 • 8112 «Відрахування на соціальні заходи»;
 • 8113 «Матеріальні витрати»;
 • 8114 «Амортизація»;
 • 8115 «Інші витрати».

У цій статті також наводять суми нестач і втрат від псування запасів, віднесених на рахунок установи, у тому числі в межах установлених норм. Це випливає із рядка 3.18 Типової кореспонденції, адже ці суми також відображають на субрахунку 8113.

Утім, не всі суми, які обліковують на субрахунку 8113, потраплять до цієї статті. Із суми цих витрат віднімають суми поточних витрат, що відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» формують первісну вартість об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, використаних за КЕКВ:

 • 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»(в частині придбання інших необоротних матеріальних активів);
 • 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»(в частині придбання інших необоротних матеріальних активів);
 • 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»(в частині придбання інших необоротних матеріальних активів).

Адже асигнування, використані за цими КЕКВ, вилучають з доходу звітного періоду і спрямовують за Д-т субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» та К-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів». Так бюджетні установи формують внесений капітал у частині введених в експлуатацію необоротних активів. Тому суму цих доходів установи відображають у складі незавершених капітальних інвестицій (рядок 1030 Активу Балансу ф. № 1-дс).

У статті «Витрати з продажу активів» (рядок 2230) відображають собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та витрати, пов’язані з реалізацією майна.

У цій статті наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунків:

а) 8211 «Собівартість проданих активів» за КЕКВ:

 • 2110 «Оплата праці»;
 • 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • 2200 «Використання товарів і послуг»;

б) 8212 «Витрати, пов’язані з реалізацією майна» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Зокрема, витати з:

 • проведення експертної оцінки транспортних засобів;
 • виготовлення технічної документації на земельні ділянки;
 • виготовлення експертних висновків;
 • оплати послуг сторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб’єктів господарювання) тощо.

У статті «Фінансові витрати» (рядок 2240) відображають витрати на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями.

У цій статті наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8311 «Фінансові витрати» за КЕКВ:

 • 2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань»;
 • 2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань».

У статті «Інші витрати за обмінними операціями»(рядок 2250) відображають витрати, які не відображені у статтях за рядками 2210-2240. Зокрема:

 • витрати за активами й зобов’язаннями, зумовлені зміною курсу гривні до іноземної валюти;
 • втрати від зменшення корисності активів;
 • суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій тощо.

У цій статті наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями» за КЕКВ:

 • 2250 «Видатки на відрядження»;
 • 2800 «Інші поточні видатки». Зокрема:

– втрати, пов’язані зі зменшенням корисності активу;

– втрати від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

– суми знецінення (уцінки) необоротних активів.

Тут також відображають залишкову вартість об’єктів основних засобів у разі їх списання з балансу (р. 1.31 Типової кореспонденції).

У статті «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290) зазначають підсумовану інформацію про витрати за обмінними операціями, проведеними установою за звітний період, яка наведена за відповідними статтями у рядках 2210- 2250 цього розділу.

У статті «Трансферти» (рядок 2300) відображають витрати за наданими трансфертами.

У цій статті наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями» за КЕКВ:

 • 2600 «Поточні трансферти»;
 • 2700 «Соціальне забезпечення»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».Зокрема, витрати на соціальне забезпечення у вищих навчальних закладах, наукових установах та закладах охорони здоров’я;
 • 3230 «Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям»;
 • 3240 «Капітальні трансферти населенню».

У статті «Інші витрати за необмінними операціями» (рядок 2310) відображають інші витрати за необмінними операціями.

У цій статті наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями», відображених згідно з Рекомедаціями за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». Зокрема, втрати від списаної дебіторської заборгованості. Попри те, що цю заборгованість списують за тим КЕКВ, за яким установа обліковувала її до списання з балансу.

У статті «Усього витрати за необмінними операціями» (рядок 2340) підсумовують витрати за необмінними операціями, проведеними установою за звітний період та наведеною за відповідними статтями у рядках 2300, 2310 розділу І.

У статті «Усього витрат» (рядок 2380) відображають підсумовані показники статей «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290) та «Усього витрат за необмінними операціями» (рядок 2340).

У статті «Профіцит/дефіцит за звітний період» (рядок 2390) зазначають різницю між доходами, наведеними у статті «Усього доходів» (рядок 2200), та витратами, зазначеними у статті «Усього витрат» (рядок 2380).

У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від’ємним (дефіцит).

Розділ ІІ «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету»

У цьому розділі кожна бюджетна установа наводить суму видатків кошторису за відповідною відомчою приналежністю — в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період.

Розділ ІІІ «Виконання бюджету (кошторису)»

У статтях 2540-2710 відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами. Цю інформацію наводять у порівнянні із:

 • затвердженими плановими показниками на звітний період;
 • плановими показниками на звітний період з урахуванням змін.

У цих статтях визначають різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису), тобто касовими видатками, та плановими показниками на звітний період з урахуванням змін.

Фактичні суми виконання бюджету (кошторису), тобто касові видатки, зазначають за порядком, передбаченим для складання бюджетної звітності за відповідний звітний період.

Тобто у цьому розділі наводять інформацію про узагальнені показники бюджетної звітності установ за загальним та спеціальним фондами.

У статті «Профіцит/дефіцит за звітний період» (рядок 2790) визначають фінансовий результат діяльності установи за загальним та спеціальним фондами.

Розділ ІV «Елементи витрат за обмінними операціями»

У статті «Витрати на оплату праці» (рядок 2820) відображають витрати на оплату праці, проведені установою під час виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

У статті «Відрахування на соціальні заходи» (рядок 2830) відображають суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності та на виконання програм (оплата праці працівників).

У статті «Матеріальні витрати» (рядок 2840) відображають матеріальні витрати, проведені установою протягом першого кварталу 2017 року. Зокрема, витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо.

У статті «Амортизація» (рядок 2850) відображають суму нарахованої амортизації активів, використовуваних у процесі основної діяльності установи та на виконання програм, не пов’язаних із її основною діяльністю:

 • основних засобів;
 • інших необоротних матеріальних активів;
 • інвестиційної нерухомості;
 • довгострокових біологічних активів;
 • нематеріальних активів.

У статті «Інші витрати» (рядок 2860) відображають інші витрати, які не відображені у статтях за рядками 2820-2850.

У статті «Усього» (рядок 2890) відображають пісумовані показники витрат, наведених у статтях за рядками 2820-2860.

+

Підписують Звіт про фінансові результати керівник установи та головний бухгалтер або спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби.

 

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: